اخبار و تازه ها


گروه های خبری:

لیست پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد سال 92 ( شرکت کنندگان در کلاس های کنکور ارشد)


گروه خبر: کلاس های آمادگی کنکور کارشناسی ارشد ۸ شهریور ۱۳۹۲

نام و نام خانوادگی :                        دانشگاه کارشناسی                                 رشته و محل قبولی

مریم مساعد                               دانشگاه ایوانکی                      سیستم - دانشگاه صنعتی شریف-روزانه

 مهدی نادری                              دانشگاه ایوانکی                  سیستم  - موسسه برنامه ریزی-روزانه

الهه عباسی                                دانشگاه ایوانکی                   مهندسی سیستم - دانشگاه ایوانکی

فاطمه کاشف                              دانشگاه ایوانکی                  مهندسی صنایع- دانشگاه کار قزوین

فایزه کاشف                               دانشگاه پرند                        مهندسی سیستم- دانشگاه ایوانکی

آزاده محمدیان                             دانشگاه ایوانکی                   مهندسی سیستم - دانشگاه ایوانکی

سحر علمی موسوی                      دانشگاه ایوانکی                    مهندسی صنایع - دانشگاه ایوانکی

پگاه ترکمن زاده                 دانشگاه علوم و فنون مازندران             سیستم - دانشگاه علوم و فنون مازندران

علی رضائیان                    دانشگاه علوم و فنون مازندران            صنایع - دانشگاه ایوانکی

احمد طالشیان                      دانشگاه علوم و فنون مازندران          دانشگاه آیندگان تنکابن

علی اکبر اکبری                   دانشگاه علوم و فنون مازندران          صنایع - دانشگاه علوم و فنون مازندران

مجتبی رضا نژاد                  دانشگاه علوم و فنون مازندران          سیستم - دانشگاه علوم و فنون مازندران

سامی صحافی                   دانشگاه علوم و فنون مازندران       مهندسی مالی - دانشگاه علم و فرهنگ تهران

مژگان دلاوری          دانشگاه علوم و فنون مازندران         لجستیک و زنجیره تامین-دانشگاه تهران - روزانه

سامی صحافی                       دانشگاه علوم و فنون مازندران             مهندسی مالی- دانشگاه علم و فرهنگ

سیده محبوبه پورعلی                 موسسه صنعتی مازندران                        صنایع - دانشگاه آیندگاه تنکابن

برای تمامی پذیرفته شدگان آزمون کارشناسی ارشد موفقیت را آرزوم مندم.

عاطفه خوشحال          دانشگاه علوم و فنون مازندران                 سیستم - دانشگاه رجا قزوین

محمد کاظمی            دانشگاه علوم و فنون مازندران                  صنایع - دانشگاه علوم و فنون مازندران

احمد عابدی            دانشگاه علوم و فنون مازندران                  صنایع - دانشگاه سیستان و بلوچستان-شبانه

سمیرا عالی           دانشگاه علوم و فنون مازندران                   صنایع - دانشگاه ایوانکی

مریم مهدی پور           دانشگاه علوم و فنون مازندران            صنایع - دانشگاه تهران پردیس رضوانشهر

ماجده یوسف زاده      دانشگاه علوم و فنون مازندران               صنایع - دانشگاه تهران پردیس البرز